jaarlijkse veldbezoek Project Peinder Mieden

Op 17 juni j.l vond dan de jaarlijkse veldcheck voor het Project Peinder Mieden plaats. Deze was uitgesteld i.v.m. inderdaad Corona. Samen met drie bewoners van dit unieke woonproject in een natuurgebied, waren Landschapsbeheer Friesland (Gerrit Tuinstra), Bureau Stroming (Alfons van Winden) en de Gemeente Smallingerland met twee medewerkers van de partij. Wij werden rondgeleid door Klaas Mulder die het beheer uitvoert in samenwerking met de biologische boer uit Donkerbroek. Hij leidde ons langs alle locaties in het veld waarover overleg nuttig was, zoals de inlaat van het water uit het Opeinder Kanaal. Zie hieronder. Er wordt ondertussen nog volop gebouwd en er is nu zelfs een wachtlijst voor dit project. Elodea doet vegetatieonderzoek voor dit project dat loopt van 2019 tot en met 2023.

Parelvederkruid

Begin juni verscheen in de serie exoten in het Friese Natuurblad Twirre (over een half jaar online via www.natuurtijdschriften.nl) een artikel van Elodea over het Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) een soort waarvan in Nederland alleen maar vrouwelijke exemplaren voorkomen. Vandaar de titel van het stuk: de veer van de vrouwtjespapagaai, want de plant staat in de Engelstalige literatuur ook bekend als “Parrot’s feather”. Hieronder is het stuk alvast te lezen.

TWIRRE 2020-1-Exoten-Jansen

Sterrebos 2020

In 2020 wordt in het Sterrebos in Groningen door Buro Elodea vegetatieonderzoek gedaan. Dit project wordt in opdracht van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga uit Veenwouden verricht. In 2007 zijn hier 15 proefvlakken ingericht die voor het laatst in 2014 waren opgenomen. In 2020 worden deze opnieuw onderzocht. Een bijzonder oud stads bos en het oudste niet particuliere bos buiten de stadswallen. Dat er van alles gebeurt in zo’n bos, blijkt uit deze kastanje die in proefvlak 5 gevallen was.

Monitoring Breevenen 2020

Ook dit jaar werkt Buro Elodea mee aan de jaarlijkse monitoring in de Breevenen (Hunzedal). Hier heeft de WMD (Waterleidings Maatschappij Drenthe) bijna 20 jaar geleden natuurterreinen aangelegd als compensatie voor de drinkwaterwinning. In een 52 proefvlakken volgt Tonckens Ecologie sinds 2003 de vegetatie. Er komen een aantal interessante soorten voor: dit jaar o.a. de Heideorchis.

Foto: Elodea

Buro Elodea in covid-19 tijd

Het is een raar jaar 2020. Alle activiteiten voor maart en april 2020 zijn komen te vervallen. Daarbij waren een aantal cursusdagen met de opleiding Ecologisch Hovenier en een veldschouw met de medewerkers van de Peinder Mieden en Landschapsbeheer Friesland aan het terrein tussen  Opeinde en Drachten. Ook een geplande lezing over de eikenprocessierups in Smallingerland ging niet door.

Later in het jaar staat het nodige veldwerk op het programma dat wel door kan gaan voor zover het er nu uitziet.

Het project aan de eetbare watertuin van de twee studenten van de RUG campus Fryslân loopt ook vertraging op. We kunnen bijvoorbeeld niet op excursie naar het Veen Innovatie Centrum zoals gepland. Zoals men in Friesland zegt: it is net oars. Maar leuk is het zeker niet.

Nieuw artikel over de landexoot late guldenroede verschenen

In het laatste nummer van Twirre (nog niet on-line, bij het verschijnen van het volgende nummer zal het online verschijnen op www.fjildbology.nl ) is een artikel van Buro Elodea over de exoot late guldenroede (solidago gigantea) verschenen. Een soort die steeds verder oprukt en een geduchte concurrent kan zijn voor andere soorten. TWIRRE 2019-2-Jansen

Living Lab 2020 in februari van start op Watercampus

In februari 2020 zullen twee studenten starten met een onderzoeksproject in de Eetbare Watertuin op het Watercampus terrein te Leeuwarden. Onder begeleiding van Buro Elodea zal nader worden ingezoomd op de mogelijkheden van breed pijlkruid als voedselgewas in de paludicultuur van de veenweide. In de recente studie van Wageningse onderzoekers naar het landschap van Nederland in 2120 wordt de Database Potential Paludiculture Plants aangehaald. Daarin komt deze soort weliswaar niet voor, maar gezien haar lange geschiedenis van consumptie door vele culturen in Noord-Amerika (overigens wordt de soort in China nog steeds verbouwd) denken wij toch dat er mogelijkheden zouden kunnen zijn voor deze soort. Living Lab is een initiatief van Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân, waarin Buro Elodea samenwerkt met dr. Tessa van der Voort.

Waterbar: ontmoetingsplek en werkruimte                        Voorkweek breed pijlkruid

Rapportage habitatrichtlijnsoorten Provinsje Fryslân binnenkort verwacht!

Binnenkort zal het rapport verschijnen over een viertal Habitatrichtlijnsoorten in Friesland dat op verzoek van de Provincie door Bureau Faunax uit Gorredijk, Bureau Biota uit Groningen en Buro Elodea is samengesteld (samen actief als ecologisch samenwerkingsverband Formica zie www.formica4ecologie.nl).  Er werd hiervoor onderzoek gedaan naar de geelgerande waterkever en de platte schijfhoren in Rottige Meenthe en Brandemeer door Bureau Faunax. Ook onderzocht dit bureau daar de groenknolorchis. Buro Elodea bezocht alle vier Friese Waddeneilanden om de staat van instandhouding van de groenknolorchis nader in beeld te brengen. Op Terschelling werd tevens gekeken naar de drijvende waterweegbree. Er vond ook veel onderzoek plaats naar oudere data om trends in beeld te brengen. Het project maakt deel uit van een grootschalig onderzoek van de Provincie met als doel het zo goed mogelijk in kaart brengen van alle soorten waarvoor zij een instandhoudingsdoelstelling hebben. Dit jaar zullen nog vele andere rapportages verschijnen die hiermee samenhangen.

Groenknolorchis op Terschelling

Project Onder water haalt vereiste bedrag!

Muzikant en geluidskunstenaar Tristan Visser kan dit najaar de Noordzee op om te werken aan zijn documentaire (o.a. voor Fryslân Dok) over het geluidslandschap in de Noordzee. Nu er nog drie dagen te gaan zijn in zijn crowd-funding via cinecrowd is de vereiste 80% binnen gehaald. Momenteel reist hij naar Groenland met filmmaker Ester Kokmeijer om walvissengeluiden op te nemen. De beinvloeding van het klankschap onder water door menselijke activiteiten is zijn fascinatie. Hoe reageren hoog ontwikkelde dieren als walvissen en dolfijnen daarop? En kun je met hen communiceren zoals professor David Rothenberg (bioloog en klarinettist uit de V.S) dat eerder ook al probeerde met beluga’s.

Elodea ondersteunt dit project van harte en neemt deel in een team van begeleiders.

Meer lezen: zie www.tristanvisser.com of kijk op

https://cinecrowd.com/nl/onderwater en u kunt nog bijdragen!

Landschaps-en vegetatieonderzoek Peinder Mieden (Frl.)

                  

Op donderdag 6 juni is dit project dat van 2019 tot en met 2023 zal duren van start gegaan. In het project Peinder Mieden is een gebied tussen Opeinde (de Pein) en Drachten ingericht als woon/werk gebied voor een 40 tal kavels met woningen met maar liefst 90 ha. aan grond. De grond wordt beheerd door Klaas Mulder uit Opeinde (ook werkzaam bij loonwerkbedrijf Toering) in samenwerking met de biologische boer Sjoerd Hoekstra, die ook in het gebied zal gaan wonen. Een aantal woningen is reeds klaar en wordt ook al bewoond, vele andere zijn in aanbouw of in ontwerp. De beheerder wordt bijgestaan door een dertigtal Blaarkoppen en ponies die nu al voor de begrazing zorg dragen. Landschapsbeheer Friesland houdt de eerste vijf jaar de houtwallen structuren, die kenmerkend zijn voor deze zuidelijke uitloper van de Noardlike Fryske Wâlden in de gaten en Buro Elodea uit Boornbergum volgt de vegetatie in de graslanden, langs de slootkanten en op een aantal natte/moerassige plekken. Hierboven is de Burmaniasloot te zien die het terrein aan de zuidkant begrenst. Net hier tegenover ligt Orgaworld en het industrieterrein van de Haven van Drachten. Alle houtwallen die in verband met de bouw het veld hebben moeten ruimen worden ruim gecompenseerd door nieuwe aanplanten, zoals op de figuur hier linksboven te zien valt. Ook zijn er nieuwe waterpartijen gegraven en een nieuwe centrale sloot (bovenste foto’s). Tegen het dorp aan is voor de bewoners ook een kleine insteekhaven gerealiseerd waar men bootjes kan afmeren. Een bijzonder fraai woongebied wordt zo gerealiseerd met volop mogelijkheden voor flora en fauna. In 2023 zal het terrein worden overgedragen aan de CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem