Rapportage habitatrichtlijnsoorten Provinsje Fryslân binnenkort verwacht!

Binnenkort zal het rapport verschijnen over een viertal Habitatrichtlijnsoorten in Friesland dat op verzoek van de Provincie door Bureau Faunax uit Gorredijk, Bureau Biota uit Groningen en Buro Elodea is samengesteld (samen actief als ecologisch samenwerkingsverband Formica zie www.formica4ecologie.nl).  Er werd hiervoor onderzoek gedaan naar de geelgerande waterkever en de platte schijfhoren in Rottige Meenthe en Brandemeer door Bureau Faunax. Ook onderzocht dit bureau daar de groenknolorchis. Buro Elodea bezocht alle vier Friese Waddeneilanden om de staat van instandhouding van de groenknolorchis nader in beeld te brengen. Op Terschelling werd tevens gekeken naar de drijvende waterweegbree. Er vond ook veel onderzoek plaats naar oudere data om trends in beeld te brengen. Het project maakt deel uit van een grootschalig onderzoek van de Provincie met als doel het zo goed mogelijk in kaart brengen van alle soorten waarvoor zij een instandhoudingsdoelstelling hebben. Dit jaar zullen nog vele andere rapportages verschijnen die hiermee samenhangen.

Groenknolorchis op Terschelling


2012 © alle rechten voorbehouden Eloadea Boornbergem